Mitä yksityisopetus on?

Mitä on laadukas yksityisopetus?

Pelkkä oppiaineen sisällön osaaminen ei riitä, vaan laadukas ja tehokas yksityisopetus vaatii opettajalta taitoja osata tunnistaa oppilaan tapa oppia ja motivoitua. OmaOpen yksityisopetus tarjoaa tukea mm. oppimisvaikeuksiin, luetun ymmärtämisen haasteisiin, tarkkaavuuden säätelyn pulmiin, motivaatio-ongelmiin ja apua peruskoulun oppiaineisiin.

OmaOpen yksityisopetus on yksilöllisesti suunniteltua ja ammattimaisesti toteutettua opetusta. Opetuksen suunnittelu lähtee aina oppilaan omista lähtökohdista, jolloin oppilaantuntemustaidot ovat tärkeässä roolissa. OmaOpen opettajilla on ammattitaitoa tunnistaa oppilaan vahvuudet sekä antaa täsmällistä positiivista palautetta oppilaan työskentelystä. 

Yksityisopetus tukee oppilaan kokonaisvaltaista koulunkäyntiä. Tunneilla opetetaan luetun ymmärtämisen taitoja, lukutekniikoita, muistiinpanotekniikoita, tavoitteiden asettamista ja ajanhallinnan taitoja. 

Pidän erittäin tärkeänä lapsen kouluitsetunnon vahvistamista.OmaOpen pedagogisista ajatuksista lisää Helsingin Sanomien haastattelussa : Kun oma lapsi ei pärjää ”maailman parhaassa” koulujärjestelmässä, vanhempiin iskee hätä. 

OmaOpe tarjoaa opetusta esikoulu-, alakoulu- ja yläkouluikäisille oppilaille. Yksityisopetus on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Viikoittaisella OmaOpen oppitunnilla voit varmistaa, että koulunkäyntiin liittyviin haasteisiin puututaan ajoissa ja niihin saadaan ammattitaitoista tukea.  

 Lue lisää, mitä OmaOpe – oppitunnilla tehdään? 

OmaOpe Natalia

Haluan auttaa oppilaitani löytämään motivaation

Perustin OmaOpen syksyllä 2017, jotta oppilailla olisi mahdollisuus saada lisätukea koulunkäyntiin ja riittävää yksilöllistä tukea. Tavoitteeni on, että oppimisen haasteisiin olisi mahdollisuus puuttua riittävän aikaisin ja siten ehkäistäisiin myöhempiä oppimisen vaikeuksia ja koulunkäynnin haasteita. 

Olen kouluttautunut vuonna 2022 neuropsykiatriseksi valmentajaksi, mikä näkyy myös työskentelyssäni yksityisopettajana. Opetustyylini on ratkaisukeskeinen ja kannustava.

Opettajana pyrin ymmärtämään lapsen tapaa oppia ja keskityn erityisesti oppilaan motivointiin, kannustavan oppimisympäristön rakentamiseen ja luottamussuhteen luomiseen oppilaan ja opettajan välille. Nämä arvot ovat OmaOpen opetuksen perustana ja edellytän niitä myös muilta OmaOpen opettajilta. Pidän lapsen tervettä itsetuntoa koulumotivaation yhtenä kulmakivenä, joka näkyi myös pro gradu -tutkielmassani.

Kouluitsetunnon tukeminen 

Minä pidän tärkeänä, että oppilas saa päivittäin onnistumisen tunteita myös koulumaailmassa. Annan oppilaille positiivista palautetta jokaisella oppitunnilla, sillä se kasvattaa oppilaan kouluitsetuntoa. Hyvä kouluitsetunto käsittää mielestäni myönteisen asenteen koulunkäyntiä kohtaan, positiivisen kouluviihtyvyyden sekä oppilaan pätevyyden tunteen pärjätä koulussa. OmaOpen yksityisopetuksen seurauksena oppilaan kouluitsetunto vahvistuu, minkä seurauksena kouluviihtyvyys lisääntyy. 

Tervetuloa OmaOpen asiakkaaksi!

Natalia Everhall

Olen OmaOpe Natalia, luokanopettaja ja kasvatustieteen maisteri Espoosta. Tavoitteeni on auttaa oppilaitani löytämään motivaatio oppimiseen.

”Luotettavaa ja hyvää opetusta. On kiva saada palautetta tuntien jälkeen. ” -Sanna

”Yksityisopetus on vastannut odotuksiamme. Stressi on osaltaan vähentynyt ja aika ja energiaa lapselle on enemmän.” – Heikki

”Minulla on ollut paljon helpompaa ruotsin opiskelu sekä asioitten ymmärtäminen koulussa.” -Oppilas 16.v

”Olen iloinen, että löysimme Natalian. Yläasteelle siityminen ei nyt pelota, vaan uskomme, että asiat menevät Natalian tuella paremmin.” – Katja

Natalia Everhall
natalia@omaope.com
040 583 8113

y-tunnus 3334746-5