skip to Main Content
040 583 8113 natalia@omaope.com
Matikka-ahdistus, Miten Siitä Pääsee Eroon?

Matikka-ahdistus, miten siitä pääsee eroon?

Minulla on paljon asiakasperheitä, jotka kertovat matikka-ahdistuksen suurimmaksi koulunkäynnin haasteeksi. Koulusta oppilaat saattavat saada tukiopetusta, mutta ryhmäopetus ei motivoi tarpeeksi tai oppilas tarvitsisi enemmän henkilökohtaista opetusta. Vanhemmat ovat usein huolissaan, kun lapsi on siirtymässä yläkouluun tai lukioon ja matematiikan numerot vaikuttavat suuresti keskiarvoon. Oppilas saatta olla muuten lahjakas ja pärjätä koulussa hyvin. Tämän takia luokanopettajakaan ei välttämättä ole huolissaan eikä näe todellista ahdistusta. Matikka-ahdistus on kuitenkin yleinen peruskouluikäisen oppilaan rasite

Matikka-ahdistusta kokee moni peruskouluikäinen oppilas.  Matikka-ahdistus ilmenee tunteena, mutta myös fyysisinä oireina. Matikka-ahdistuksesta kärsivä oppilas saattaa jättää tahalleen läksyjä tekemättä, olla passiivinen tunneilla ja alisuoriutua kokeissa. Fyysisinä oireina saattaa olla pääkipua, jännitystä ja hermostuneisuutta matikan tunneilla tai kokeita edeltävinä päivinä, matematiikan välttäminen arjessa, alhainen kouluitsetunto matematiikan osalta ja näiden seurauksena jopa tunneilta lintsaaminen.

Tyttö tekee läksyjä

Vanhemmat kuvailevat minulle usein, että tilanne on jatkunut vuosia, mutta nyt he ovat tosissaan huolissaan lapsensa tulevaisuudesta. Lapsen käytös kotonakin on saattanut muuttua ja harvoin yläkouluikäinen lapsi ottaa vanhemmilta tukea vastaan. Lapsi saattaa alisuoriutua kokeista, sillä hän ei usko omiin kykyihin edes yrittää ja välttelee mahdollista epäonnistumista. Tässä tilanteessa on moni  perhe tälläkin hetkellä.

Miten auttaa matikka-ahdistuksesta kärsivää lasta?

Minä olen yksityiopettajana opettanut useita matikka-ahdistuksesta kärsiviä lapsia ja olen onnistunut lieventämään tätä tunnetilaa. Matikka-ahdistuksesta eroon pääseminen on prosessi ja se vaatii ammattiataitoista opettajaa sekä luottamussuhdetta oppilaan ja opettajan välille.  Matikka-ahdistuksen taustalla voi olla monia syitä: pettymyksen tunteet, huonot opettajakokemukset, matemaattinen oppimisvaikeus, alhainen kouluitsetunto tai kiusaaminen. Aina ahdistuksen tunnetta ei voi täysin poistaa, mutta yksityisopettajana olen pystynyt lieventämään ahdistusta sekä herättämään motivaation ja kiinnostuksen oppimiseen.

Onnistumisen tunteen luominen 

Matikasta ahdistunut lapsi tarvitsee ennen kaikkea harjoitusta ja toistoa niihin asioihin, joita hän jo OSAA.  Tämä sen vuoksi, että ensin on annettava oppilaalle onnistumisen kokemuksia, jotta hän edes uskaltaa itse yrittää. Tärkeää opetuksen kannalta on myös löytää tämä nivelvaihe. Kun onnistumisen kokemuksia kertyy ja lapsi saa positiivisia kokemuksia matemaattisista taidoistaan, ahdistus oppiainetta kohtaan vähenee. 

OmaOpen yksityisopetus perustuu siihen, että yksilökeskeistä aikaa on tarpeeksi ja on mahdollisuus etsiä ne aukot oppimisessa, joihin kehitys on pysähtynyt. Opetuksessa on tärkeä edetä järjestelmällisesti, jotta kaikki osa-alueet tulee opittua. Monilla kuudesluokalaisillakin saattaa olla matematiikan perustaidoissa puutteita, jolloin kertolaskutkaan eivät ole helppoja oppia. Tällöin harjoitellaan niitä asioita, joissa on harjoituksen puutetta, ennen kuin edetään eteenpäin.

Omiiin kykyihin uskominen ja rohkeus yrittää johtaa positiiviseen palautteeseen

Kun oppilas oppii  OmaOpen tunneilla uusia asioita, hän huomaa ymmärtävänsä koulussakin enemmän. Pikku hiljaa hän alkaa uskomaan omaan osaamiseensa ja rohkaistuu yrittämään enemmän ja useammin. Alisuoriutuminen siis vähenee. Tästä seuraa mielenkiinnon herääminen ja parempi aktiivisuus tunneilla ja kotiläksyjä tehdessä. Tästä aktiivisuudesta tulisi antaa kotona ja koulussa paljon positiivista palautetta, sillä se  luo onnistumisen kokemuksia lisää. Vahvan kouluitsetunnon kehittymismalli on valmis pyörimään!

Kouluitsetunnon kehittymismalli OmaOpe

Kun oppilas saa tukea myös niihin asioihin, joita koulun tunneillakin on tehty, hänen ei tarvitse pelätä epäonnistumista. Hän voi tehdä läksyt turvallisessa ja luottamuksellisessa tilanteessa oman yksityisopettajan kanssa. 

Haasteena matikka-ahdistuksen taltuttamisessa mielestäni on, jos lapsi oppii arvioimaan omaa osaamistaan pelkkien numeroiden kautta. Lapsi on saattanut kehittyä paljonkin matemaattiisessa ajattelussa, mutta jos juuri sitä asiaa ei kokeessa olla mitattu, hän kokee pettymyksen tunteen.  Liian monet pettymykset musertavat itsetuntoa ja uskoa itseensä oppijana. Tämän takia yksityisopetukseni suurin kulmakivi on kannustaminen ja oman osaamisen tunnistaminen sekä nimeäminen. Kun oppilas osaa tunnistaa omat vahvuutensa, ei koenumerot vaikuta hänen itsetuntoonsa niin paljon.

kaksi poikaa lukee

OmaOpen opettajien tärkein tehtävä on  kouluitsetunnon vahvistaminen ja kokemukseni pohjalta olen huomannut, että mm. matikka-ahdistus on vähentynyt monen oppilaan kohdalla opetuksen seurauksena. 

©Natalia Everhall 05/2019

Back To Top