skip to Main Content
040 583 8113 natalia@omaope.com

Haluan auttaa oppilaitani löytämään motivaation

Opettaja kotiin

Perustin OmaOpen syksyllä 2017, jotta oppilailla olisi mahdollisuus saada lisätukea koulunkäyntiin kotonaan. Tavoitteeni on, että oppimisen haasteisiin puututtaisiin riittävän aikaisin, ja siten ehkäistäisiin myöhempiä vaikeuksia.

Kuka olen?

Olen kolmekymppinen kasvatustieteen maisteri Espoosta. Opettajana pyrin ymmärtämään lapsen tapaa oppia ja keskityn erityisesti oppilaan motivointiin. Opettajana minua arvostetaan hyvän asenteen, persoonallisuuden, rauhallisuuden ja lasta ymmärtävän toimintatavan perusteella. Pidän lapsen tervettä itsetuntoa koulumotivaation yhtenä kulmakivenä, joka näkyi myös pro gradu -tutkielmassani.

Mitä on hyvä kouluitsetunto?

Minä pidän tärkeänä, että oppilas saa päivittäin onnistumisen tunteita myös koulumaailmassa. Annan oppilaille positiivista palautetta jokaisella oppitunnilla, sillä se kasvattaa oppilaan kouluitsetuntoa. Hyvä kouluitsetunto käsittää mielestäni myönteisen asenteen koulunkäyntiä kohtaan, positiivisen kouluviihtyvyyden sekä oppilaan pätevyyden tunteen pärjätä koulussa. Yksityisopetukseni avulla kasvatan oppilaiden myönteistä kouluitsetuntoa, minkä seurauksena kouluviihtyvyys lisääntyy. Minun yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä kouluviihtyvyyttä pedagogisesti laadukkaalla yksityisopetuksella.

Yksityisopetus helpottaa myös perheen arkea!

Yksityisopetukseni avulla pyrin myös helpottamaan perheen arkea. Perheen arki helpottuu, kun lapsen viihtyvyys koulussa lisääntyy ja arki-illat jäävät perheen kesken käytettäviksi, eikä läksyjen kanssa tarvitse tapella. Vanhemmat voivat jättää koulunkäynnin huolet ammattilaisen harteille. Tavoitteeni on, että perheet käyttäisivät OmaOpen yksityisopetusta peruskoulun tukena ja oppimisen vaikeuksia ennaltaehkäisevänä palveluna. Lapsella ei tarvitse aina edes olla erityisiä vaikeuksia koulunkäynnissä tullakseen OmaOpen asiakkaaksi.

Ketä opetan?

Opetan ala- ja yläkoululaisia oppilaita. Oppilaideni lähtötilanne on ollut mm. kouluun liittyvät motivaatio-ongelmat, lukemisen ja kirjoittamisen haasteet tai matematiikassa esiintyvät vaikeudet. Opetan myös erityisoppilaita, minulla on oppilaina autisteja, adhd ja add -diagnosoituja lapsia. Opetuskieleni on suomi, mutta osa oppilaistani käy ruotsin kielistä koulua. Opetan ruotsia ja englantia alakoulutasolla.

Viikoittaisen yksityisopetuksen tuloksena asiakasperheet ovat huomanneet mm. koulumotivaation kasvua, arvosanojen nousua sekä perheen arjen helpottumista.

Toimintaani ja osaamistani voi kuvailla yhdellä lauseella: OmaOpe opettaa kasvattaen!

Tervetuloa OmaOpen asiakkaaksi!

Natalia Everhall

Back To Top