skip to Main Content
040 583 8113 natalia@omaope.com

Mitä on laadukas yksityisopetus?

Pelkkä opettajan ainedidaktinen osaaminen ei riitä, vaan laadukas yksityisopetus vaatii opettajalta taitoja osata tunnistaa oppilaan tapa oppia ja motivoitua. Lue OmaOpen pedagogisista ajatuksista Helsingin Sanomien haastattelussa : Kun oma lapsi ei pärjää ”maailman parhaassa” koulujärjestelmässä, vanhempiin iskee hätä.

OmaOpen yksityisopetus on henkilökohtaisesti suunniteltua ja pedagogisesti ammattimaisesti toteutettua opetusta. Opetuksen suunnittelu lähtee aina oppilaan omista lähtökohdista, jolloin oppilaantuntemustaidot ovat tärkeässä roolissa.  Lue tarkemmin, mitä OmaOpe – oppitunnilla tehdään.

OmaOpen opettajat ovat päteviä luokanopettajia tai erityisopettajia ja toimivat myös eräänlaisina koulunkäynnin mentoreina. Koulunkäynnin metorina opettaja tukee oppilaan kokonaisvaltaista koulunkäyntiä. Tämä tarkoittaa, että opetetaan myös lukutekniikoita, muistiinpanotekniikoita, tavoitteiden asettamista ja ajanhallinnan taitoja. Pidän erittäin tärkeänä osana opetustani lapsen kouluitsetunnon vahvistamista,

Miksi OmaOpen yksityisopetusta on hyvä hyödyntää jo alakoulussa?

Yksityisopetus on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Viikoittaisella OmaOpen oppitunnilla voit varmistaa, että koulunkäyntiin liittyviin haasteisiin puututaan ajoissa ja niihin saadaa ammattitaitoista tukea. Alakoulun ja yläkoulun nivelvaiheessa tulee oppilaalle paljon koulunkäyntiin liittyviä muutoksia, minkä vuoksi yksityisopetus ennaltaehkäisevänä toimena on hyvä aloittaa jo alakoulussa. Opettaja voi myös tukea oppishaasteita ajoissa, vaikka niitä ei koulun puolelta olisi vielä havaittu.

Miten yksityisopetus helpottaa perheen arkea?

OmaOpen yksityisopetuksen avulla pyritään myös helpottamaan perheen arkea. Perheen arki helpottuu, kun lapsen viihtyvyys koulussa lisääntyy ja arki-illat jäävät perheen kesken käytettäviksi, eikä läksyjen kanssa tarvitse tapella. Vanhemmat voivat jättää koulunkäynnin huolet ammattilaisen harteille ja luottaa opettajan ammattitaitoon pitää ”narut käsissä”.

Oppitunneilla opetetaan ainekohtaista opetuksen lisäksi tiivistelmien ja lukusuunnitelman tekemistä ja oman arjen aikatauluttamista koulunkäynnin kannalta, joka on myös lukiota ajatellen hyödyllinen taito. Nämä taidot jäävät oppilaalle opetuksen loputtuakin, jonka vuoksi OmaOpen yksityisopetus on pitkäkantoista.

Kenelle opetus on suunnattu?

OmaOpe tarjoaa opetusta ala- ja yläkoululaisia oppilaille. Oppilaskunta vaihtelee ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan. Oppilaiden lähtötilanne voi olla mm. kouluun liittyvät motivaatio-ongelmat, lukemisen ja kirjoittamisen haasteet tai matematiikassa esiintyvät vaikeudet. Oppilaat voivat olla myös erityisoppilaita, sillä OmaOpen opettajiin kuuluu myös erityisopettajia. Lapsella ei kuitenkaan tarvitse aina olla erityisiä vaikeuksia koulunkäynnissä tullakseen OmaOpen asiakkaaksi.

Mistä oppitunnin hinta koostuu?

Hinta koostuu yksilöllisen oppimissuunnitelman laatimisesta, oppituntien suunnittelusta, materiaalikustannuksista, matkakustannuksista, oppimisraportin laatimisesta vanhemmille ja opettajan palkasta. Lukukausipaketin ostajille pidetään kevään sekä syksyn lopussa  perheen kesken PALAUTEKESKUSTELU.

Missä OmaOpe toimii?

Opetusta järjestetään Espoossa, Helsigissä, Vantaalla sekä Tampereella. Opetus tapahtuu aina oppilaan kotona.

Back To Top